Preventie- en Integriteitsbeleid

Stichting O'mama's t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

‘We willen een stichting zijn waar iedereen zich veilig en plezierig voelt. Een stichting waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de activiteiten en binnen de (besloten) media kanalen. Binnen onze stichting is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een
grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft. We willen dat alle vrijwilligers, deelnemers, ouders en/of verzorgers op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag. Zij vallen automatisch onder het tuchtrecht.
Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie.
Velen maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt.
“Een vrijwilliger, ouder en/of verzorger heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.”

Gedragscodes voor vrijwilligers of begeleider

Een vrijwilliger of begeleider:
Zorgt voor een veilige omgeving.
Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als vrijwilliger of begeleider.
Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet.
Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.
Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik.
Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.
Respecteert het privéleven van de deelnemers, ouders/verzorgers en andere vrijwilligers.
Dring niet verder in het privéleven dan noodzakelijk is. Ga met respect om met elkaar en met
ruimtes waar de deelnemers, ouders/verzorgers en andere vrijwilligers zich bevinden.
Tast niemand in zijn waarde aan.
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit
niemand buiten en wees tolerant.
Is een voorbeeld voor anderen en onthoud zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de stichting in diskrediet wordt gebracht.
Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan,
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de stichting. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur/organisatie.
Biedt geen gunsten, gechenken, diensten of vergoedingen aan,
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de stichting.
Ziet toe op naleving van regels en normen.
Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
Is open en alert op waarschuwingssignalen.
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of organisatie.
Drinkt tijdens de werkzaamheden geen alcohol en rookt niet in het zicht van de deelnemers.

Aannamebeleid

Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een of meerdere bestuursleden.
Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
Indien nodig worden er referenties gevraagd.
Er wordt zonodig een VOG aangevraagd.
De begeleider/vrijwilliger dient lid te zijn/worden van de stichting.
De begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de stichting.

Vertrouwenspersoon

Lorraine van Kolfschoten
(lorraine@omamas.nl)

Stichting O'mama's
Kvk nummer 83603557