Algemene Voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding-formulieren.
1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer(s)” moet worden verstaan elk deelnemend persoon. Vooral wordt onder “deelnemer(s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.
1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Stichting O'mama's dient te geschieden door het inzenden van de aanmelding middels de aangegeven manier bij de activiteit.
2.2: Hierop stuurt Stichting O'mama's een mail of persoonlijk bericht met de verdere informatie en procedure.

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Bij de activiteit of persoonlijk bericht  wordt de betalingsprocedure omschreven en hoe deze te voldoen.
3.2: U dient voor de opgegeven datum, vermeldt bij de activiteit, betaald te hebben.
3.3 Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de betaling binnen de gestelde betalingstermijn heeft Stichting O'mama's het recht om het desbetreffende deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor deze ingeschreven is.

4: Afmelding

4.1: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer zich altijd af te melden bij Stichting O'mama's.
4.2 De activiteiten gaan in principe altijd door, maar Stichting O'mama's behoudt het recht tot het eventuele vervallen van een activiteit. Wij zullen de activiteit zo mogelijk inhalen op een ander moment. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij een volledige restitutie doen.
4.3: Bij afmelding is er geen recht op restitutie in verband met de gemaakte kosten. Wel is er de mogelijkheid, na overleg met de organisatie, het gekochte ticket over te dragen aan iemand anders.
4.4: Bij niet op komen dagen of te laat komen zonder bericht is er geen recht op restitutie.
4.5: Bij activiteiten die stipt op tijd beginnen is later komen niet mogelijk en vervalt het recht op restitutie.
4.6: Wij zullen deelnemers per e-mail, facebook en/of de website op de hoogte stellen.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Stichting O'mama's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures van personen.
5.2: Stichting O'mama's is te gast bij de locatie. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten.
5.3: Stichting O'mama's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade op locaties.
5.4: Deelname aan de activiteiten is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.
5.5: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn.
5.5: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de organisatie en vrijwilligers alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.
5.6: Indien een deelnemer zich niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de activiteit. Blijft dit het geval dan zullen wij met de deelnemer en eventueel desbetreffende ouder/verzorger in gesprek gaan en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de activiteit zonder restitutie van de reeds betaalde deelnemersbijdrage.
5.7: Bij activiteiten waar ouders/verzorgers zelf ook aanwezig zijn en/of meehelpen zijn deze zelf verantwoordelijk voor het goed begeleiden van de eigen kinderen.

6: Kleding en zonnebrandcrème

6.1: Het dragen van gepaste kleding en schoeisel is tijdens de activiteiten verplicht.
6.2: Bij zomerse activiteiten buiten gebruiken deelnemers zonnebrandcrème, kleden zich niet te warm en nemen maatregelen zoals het meenemen van een bidon/flesje water. Er is altijd water en schaduw beschikbaar op de locaties.
6.3: Bij een activiteit buiten met regenachtig of winterweer kleden deelnemers zich warm genoeg aan en nemen maatregelen tegen de koude of regen zoals bijvoorbeeld een muts en handschoenen.

7: Organisatie en vrijwilligers

7.1: Van de organisatie en vrijwilligers zijn er altijd genoeg mensen aanwezig om de deelnemers goed te kunnen begeleiden.
7.3: De vrijwilligers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere vrijwilliger.

8: Op- en aanmerkingen

8.1: Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/handeling van en tijdens activiteiten ontvangen wij die graag zsm na constatering en te richten aan de organisatie ter plekke of via mail.

9: Disclaimer

9.1: Stichting O'mama's en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van Stichting O'mama's. Stichting O'mama's bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van redenen.
9.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/of  voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Stichting O'mama's
Kvk nummer 83603557